Digwyddiadau i Ddod
DIGWYDDIADAU I DDOD

HANNER MARATHON A RAS 10K BANGOR
31 Hydref 2021

Bydd y ras yn cychwyn a darfod yng nghanol y ddinas an yn ymestyn at yr arfordir, ac yna ar hyd y pier, gan edrych tuag at Ynys Mon, mynyddoedd Eryri, a rhan helaeth o arfordir Gogledd Cymru, ac i fewn tuag at Gastell Penrhyn, yna yn ol tuag ar canol y ddinas i orffan y ras.

DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

PIER GARTH BANGOR YN DATHLU EI BEN-BLWYDD YN 125 OED

Heddiw (14 Mai 2021) mae Pier Garth Bangor yn dathlu ei ben-blwydd yn 125 oed. Ar y diwrnod hwn yn 1896, agorwyd y pier yn swyddogol gan yr Arglwydd Penrhyn yn dilyn gorymdaith drwy’r ddinas gyda thyrfa o dros 5,000 o bobl wedi ymgasglu i wylio’r seremoni agoriadol. Ond yn amlwg, bydd eleni’n wahanol. Nid oes modd cynnal digwyddiad mawr oherwydd pandemig Covid-19, ond bydd dathliadau serch hynny. Am 11am, bydd Maer Bangor, y Cynghorydd Owen Hurcum yn dadorchuddio plac newydd i goffáu’r 125 mlynedd. Gan ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol, bydd y Maer yn cael cwmni aelodau eraill o Gyngor Dinas Bangor, deiliaid y ciosgau a chynrychiolwyr Ffrindiau Pier Garth Bangor, grŵp newydd o wirfoddolwyr sy’n gweithio gyda Chyngor y Ddinas i roi cymorth a chefnogaeth i ymwelwyr ar y pier a sicrhau fod y pier yn ffynnu a bod dyfodol cynaliadwy o’i flaen.

AWYR LAS - LIGHT UP CHRISTMAS

Mae #TimIrfon, rhan o Awyr Las, elusen Gogledd Cymru, yn cofnodi diwedd y flwyddyn ryfadd yma gyda rhywbeth I ni I gyd: Goleuo y Nadolig. Mae Goleuo y Nadolig yn sioe goleuadau gwir a digidol, ar Bier Bangor ac ar-lein. Bydd y sioe yma, ac ei etifeddiaeth, yn cael ei bweru ganddoch chi.

HANNER MARATHON A RAS 10K BANGOR – 6ED O HYDREF 2019

Cafodd y ras 10K ei werthu allan am y trydydd blwyddyn yn olynnol, a chyda dim ond llond llaw o lefydd ar gael yn yr hanner marathon. Mae y ras olaf yma yn ran o’r gyfres ‘Tri Castell’ sydd hefyd yn cynnwys Hanner Marathon Eryri a Hanner Marathon Hospis St Dewi yng Nghonwy.

NOFIO O BIER I BIER I DIM IRFON – 7FED O FEDI 2019

Y flwyddyn yma mae Cyngor Dinas Bangor yn cynnal digwyddiad codi arian Awyr Las/Tim Irfon ar Bier Bangor. Bydd o leiaf 30 o nofiwyr yn nofio o Bier Biwmares tuag at Pier Bangor, gan ddechrau am bedwar o’r gloch yn y prynhawn, a bydd caiacau a cychod ribride yn cyfeilio y nofiwyr. Y darged oedd i godi dros £3000, gyda yr arian i fynd tuag at Adran Cancr Alaw yn Ysbyty Gwynedd.

GLANHAD O ARFORDIR BANGOR – A GYNHEILWYD GAN JASON ROBERTS – 31AIN O AWST 2019

Yr ddydd Sadwrn 31ain o Awst o 5yh hyd at 7yh, roedd croeso i bawb i ddod i helpu glanhau arfordir Bangor. Codwyd plastig, darnau o hen offer pysgota, a sbwriel cyffredin, er mwyn cadw morloi, ader y mor, pysgod, ac anifeiliad y mor yn ddiogel, ac i gadw y mor yn lan. Cychwynwyd ger y pier, ac roedd croeso i blant a chwn, ac roedd Trac 5 ar agor am de a choffi cyn i’r gwaith ddechrau.