Datblygiad
LLEOLIAD

Er nad yw y pier wedi ei leoli ar draeth tywodlyd, mae wedi ei leoli yn un o’r manau hyfryta o unrhyw bier arall.pa bynnag ffordd yr edrychwch, mae yr olygfa yn anhygoel. O’ch blaen, gwelir Ynys Mon, sydd yn edrach o fewn tafliad carreg. I’r gorllewin gwelir Pont y Borth, gyda y Great Orme i’r dwyrain a thref hanesyddol Biwmares. Yn olaf, gwelir mynyddoedd cadarn Eryri wrth edrych tu ol i chi. Yn dilyn gwaith adfer enfawr, a gostiodd yn bell dros £1 miliwn, mae y pier yn saff am flynyddoedd i ddwad. Er hyn, mae lleoliad anarferol y pier yn golygu nad oes digon o ymwelwyr ac felly mae nifer o syniadau yn cael eu trafod i godi proffil y pier mewn tair ffordd – cyfraniad y gymuned, hyrwyddo treftadaeth, a rheolaeth busnes effeithiol.

Y CYMUNED

Mae pobl Bangor yn caru eu pier ac yn angen cyfle i gymeryd rhan gweithredol mewn cefnogi y Cyngor i redeg y pier. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol Bangor Pier Appreciation Group a Bangor Civic Society yn dangos yn glir fod awydd cryf i’r pier fod yn llwyddiannus. Mae grwp newydd Friends of Bangor Garth Pier, Ffrindiau Pier Garth Bangor wedi cael ei greu er mwyn gweithio yn agos gyda y Cyngor a chyfrannu tim o wirfoddolwyr i helpu codi arian drwy ddenu mwy o ymwelwyr, helpu masnachau newydd, gweithio i staffio llefydd a fuasai yn rhy ddrud i’w staffio gan staff cyflogedig, yn ogystal a cymeryd rhan mewn gweithgareddau codi arian. Mae y Ffrindiau wedi cychwyn fel Sefydliad Anghorfforedig Elusennol, and maent yn bwriadu medru cael eu cofrestru gyda y Comisiwn Elusennau, gan ddefnyddio format Sefydliad Elusennol Corfforedig.

TREFTAEDAETH

Mae treftadaeth yn stori i’w rannu, er mwyn rhannu hanes, diwylliant ac etifeddiaeth naturiol y pier, yn ogystal a’i safle yn ei amgylchedd. Buasai cael canolfan ymwelwyr yn helpu i ddeud stori y pier, ond gan nad oes y fath adeilad ar gael rhaid defnyddio ffyrdd eraill, fel a welir isod o Bier Gorllewin Brighton.posibiliad arall yw y ddefnydd o banelau yn cynnwys codau QR, gyda chysylltiad efo taith rithiol ar ffon smart, neu canllawiau sain llaw. Ond wrth gwrs, nid oes dim byd i guro gwirfoddolwyr cenhadol i roid taith i’r ymwelwyr.
Brighton West Pier Lives Again
Enghraifft arall yw pan y gosodir panelau yn cynnwys codau QR ar y pier, pan y bydd y codau yn cynnwys dolenau I wefanau treftadaeth, yn galluogi ymwelwyr I gynnal eu taith treftadaeth eu hunain gan ddefnyddio eu ffon. Hefyd mae rhai amgueddfeydd a mannau treftadaeth yn defnyddio canllawiau sain llaw. Oni ni ddylem anghofio y ffyrdd llai technegol I ailddeud storiau, fel panelau deniadol yn esbonio rhywbeth arbennig neu disgrifio golygfa arbennig. Ac wrth gwrs, nid oes dim I guro taith gan wirfoddolwyr sydd yn adnabod ac yn caru y pier.

BUSNES

Rydym ni i gyd yn hoff o swyn cain y pier ond rhaid cofio fod angen codi pres wrth ddenu rhif mawr o ymwelwyr at y pier. Felly mae angen nifer o nodweddion a chyfleusterau ar y pier, yn yr haf ac hefyd yn y gaeaf. Mae gan y ciosgau ran bwysig i chwarae yn y broses yma. Buasai yn dda os fuasai y pafiliwn yn medru helpu y broses yma, ac hefyd y bwyty ger y pier. Buasai yn dda medru denu grwpiau efo diddordebau arbennig fel tynnu lluniau, seiclo, ffasiwn a dawnsio, gwyl fwyd, marchnad fwyd ac yn y blaen. Er mwyn medru gwneud hyn bydd angen gwirfoddolwyr brwdfrydig a galluogi, a dyma paham fod y gymuned yn mor bwysig.